Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

reniferowa
2051 e8f0 390
Reposted fromdudku dudku viairmelin irmelin
reniferowa
9157 018d 390
Reposted fromTittyBoi TittyBoi viairmelin irmelin
reniferowa
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
reniferowa
2020 f130 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
reniferowa
2442 c4da 390
Reposted fromforgivness forgivness viairmelin irmelin
6296 f7c1 390
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
reniferowa
3563 6460 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
reniferowa
9773 aaee 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
reniferowa
3737 b450 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
reniferowa
0272 ea07 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viairmelin irmelin
reniferowa
0695 8a3b 390
Deer came to the store and got some biscuits.
After half an hour he returned with his family.
Colorado, US.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianiskowo niskowo
7866 3996 390

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen vianiskowo niskowo
reniferowa
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
reniferowa
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy vianiskowo niskowo
reniferowa
1510 c923 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianiskowo niskowo
Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— Erich Maria Remarque
reniferowa
Panie Boże, błagam Cie nakieruj go na mnie znów!
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianiskowo niskowo
reniferowa
3423 3587 390
Reposted fromdailylife dailylife viaweruskowa weruskowa

September 16 2017

reniferowa
7910 6470 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
reniferowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl