Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

reniferowa
5846 0919 390
2971 056a 390
Reposted fromsunlight sunlight viaucieknijmi ucieknijmi
2974 cec0 390
Reposted fromsunlight sunlight viaucieknijmi ucieknijmi
reniferowa
reniferowa
4578 a7a3 390
Jacek Podsiadło
Reposted fromjestemjeden jestemjeden viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
reniferowa
8408 0ff3 390
reniferowa
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
6011 b4e1 390
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
4045 055e 390
reniferowa
1631 262b 390
reniferowa
3670 de33 390
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
reniferowa
8299 bdbd 390
reniferowa
reniferowa
5774 cc1e 390
Reposted fromhermina hermina viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
Coraz częściej nad ranem w mojej głowie pędzą myśli
Zbyt wiele się zdarzyło odkąd ostatnio gadaliśmy
— Pezet x Małolat "Odkąd ostatnio gadaliśmy" (ft. Diox)
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
5116 6fad 390
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
1360 3ad1 390
Reposted fromruthieful ruthieful viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl