Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

reniferowa
1928 d888 390
Reposted frompiehus piehus viausmiechprosze usmiechprosze
8196 bd3e 390
Reposted fromdeviate deviate viausmiechprosze usmiechprosze
reniferowa
5514 65fd 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viausmiechprosze usmiechprosze
reniferowa
3029 a578 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viausmiechprosze usmiechprosze
reniferowa
reniferowa
reniferowa
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaemerencja emerencja
reniferowa
0215 fec2 390
Reposted fromankess ankess viaemerencja emerencja
5248 9e48 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
5247 940f 390

ghlorify:

luxures:

l u x u r e s

Queens Network | Lazy Angels Network | Message me if similar 

Reposted fromtosiaa tosiaa
5246 b10e 390

sihlvers:

s i h l v e r s

Reposted fromtosiaa tosiaa
5236 bd62 390

tierdropp:

yes

Reposted fromtosiaa tosiaa
reniferowa
Ja potrzebuję tylko troszkę szczęścia, nie musi być dużo, troszeczkę. Tak żeby obudzić się przy kimś, kto mnie kocha i móc stwierdzić, że jestem szczęśliwa. Tak po prostu. Bo mnie kocha, bo jest, bo chce być i nie odejdzie.  
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaweruskowa weruskowa
reniferowa
9709 e02a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaweruskowa weruskowa
reniferowa
4586 c029 390
reniferowa
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
reniferowa
9843 cc11 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl